Honda CB750, Honda KEFka 750, Jeep, Sidecar, CB900C, CB360
6
70CB750